Qualitat de vida

Qualitat de vida i Sentit de Coherència

La qualitat de vida és un concepte relacionat amb el benestar social. Depèn de la satisfacció de les necessitats humanes i dels drets positius (llibertats, maneres de viure, treball, serveis socials i condicions ecològiques). Aquests elements són indispensables per al desenvolupament de l’individu i de la població; caracteritzen la distribució social i estableixen un sistema de valors culturals que coexisteixen en la societat.

La qualitat de vida està íntimament relacionada amb la salut.

El sentit de coherència reflecteix una posició bàsica davant la vida, una particular visió de món, una visió de vida davant esdeveniments inesperats i davant la vida mateixa (Antonowsky, 1987). Igual que les experiències poden donar solidesa al sentit de coherència, també es caracteritzen per la forma en què les persones les construeixen. Aquesta forma de veure els fets i de relacionar-se amb ells es desenvolupa durant els primers 10 anys de vida i es consoliden, aproximadament, als 30 anys. Després, el sentit de coherència es manté invariable fins a la fi de la vida, sense patir canvis importants.

El sentit de coherència és una orientació general que es manifesta com un sentiment dinàmic de confiança, de manera que els estímuls interns o externs són estructurats, predictibles i explicables. Implica posseir els recursos per fer front als reptes que es presentin. Així, els estímuls són vists i valorats com alguna cosa que val la pena enfrontar i superar. Un sentit de coherència fortament consolidat és base fonamental per a un patró de reaccions i accions flexible i adaptatiu. El sentit de coherència és una orientació disposicional en relació amb els esdeveniments, les persones i les circumstàncies de la vida, en les quals adopta una funció de directriu.

El Sentit de coherència (Antonowsky, 1987) pot entendre’s com un factor potenciador de la salut i, en conseqüència, de la qualitat de vida. Pot considerar-se com una variable protectora o com un recurs de resistència o competència.

Antonowsky (1997) es refereix a tres factors fonamentals relacionats amb el sentit de coherència:

1) La comprensibilitat (component cognoscitiu). La mesura en què una persona ordena, prediu i explica estímuls interns i externs. Un aspecte cognitiu relacionat amb el patró del processament d’informació. Les puntuacions elevades en aquest factor s’associen amb una major capacitat per interpretar els estímuls del mitjà, de manera no amenaçadora. Aquest aspecte juga un paper central en la vivència de l’estrès i, en conseqüència, en la qualitat de vida de les persones,

2) la manejabilitat (component instrumental), descriu la confiança instrumental de la persona, la seva convicció vers els altres i

3) el significat (component motivacional). S’associa al sentit de la pròpia vida i se’l considera l’aspecte motivacional emotiu del sentit de coherència. Representa el grau de compromís de la persona en diferents àrees de la vida. Aquesta dimensió denota una inversió emocional en la vida i té a veure amb la visió del subjecte de certes àrees d’aquesta com a dignes d’invertir temps i energia. Puntuacions altes en aquesta dimensió són evidència que difícilment la vida serà vista com a poc profitosa i insignificant, contribuint de manera important al projecte de vida de les persones.

D’acord amb aquests plantejaments, el sentit de coherència pot exercir una influència directa sobre el cervell, el sistema immunològic i el sistema hormonal de les persones, desencadenant reaccions diferents en diferents nivells, de manera que pot incidir en forma reguladora quan presenten estats de tensió, o com a filtre directe en el processament de la informació. Així mateix, el sentit de coherència pot actuar de manera directa en el processament de l’estrès, en la mesura en què mobilitza recursos que contribueixen a la reducció de la tensió. Finalment, les persones que disposen d’un fort sentit de coherència, estan en millors condicions d’assumir conductes saludables, per exemple: tenir una alimentació sana, establir previsions i evitar comportaments no saludables.

S’ha pogut establir una relació inversa entre els nivells de sentit de coherència i la sensació d’esgotament crònic (burn out) produïda pel treball i l’estrès. És a dir, com més fort sigui el sentit de coherència, menor serà la sensació d’esgotament emocional i despersonalització associats amb la vivència d’estrès crònic. En aquest mateix sentit varis autors destaquen el rol rellevant que juga el sentit de coherència com a variable mediadora en els processos de salut.

Deja un comentario


+ 9 = 14